Vleermuizen

Vleermuizen

Bij geplande sloop en isolatie werkzaamheden is vooraf vaak vleermuisonderzoek benodigd. Alle vleermuizen in Nederland zijn wettelijk zwaar beschermd (Flora Faunawet tabel 3).

Sloop of isolatiewerkzaamheden kunnen bestaande vleermuisverblijven aantasten, vernietigen of minder geschikt maken.

Ook bij het kappen van bomen kan vleermuisonderzoek aan de orde zijn. Boombewonende soorten kunnen bestaande ruimtes in bomen gebruiken als verblijfplaats. Aaneensluitende bomenrijen kunnen in gebruik zijn als belangrijke vliegroute.

Vleermuisonderzoek neemt tot 1 jaar in beslag, omdat de vleermuizen een jaarcyclus kennen waarbinnen zij per seizoen op een andere manier gebruik kunnen maken van een gebied.

Deze jaarronde onderzoeken worden door ons veel gedaan.

Wij beschikken dan ook over de juiste apparatuur en kennis voor het uitvoeren van vleermuis monitoring, en hebben een netwerk van ervaren ecologen die wij bij drukte kunnen inzetten zodat u als klant verzekerd bent van tijdige bezoeken, rapportage, en afronding van het aangevraagde onderzoek.

Onderzoek naar vleermuizen wordt door ons verricht volgens het geldende vleermuisprotocol 2013