Ontheffingen

Ontheffingen

Wanneer geplande werkzaamheden of activiteiten strijdig zijn met het voortbestaan of de gunstige staat van instandhouding van beschermde soorten, zal een ontheffingstraject moeten worden ingezet.

In bepaalde gevallen kan het voldoende zijn als door JM ecologie b.v. voorgeschreven mitigerende maatregelen worden getroffen, en worden omschreven in de rapportage.

In andere gevallen zal nader onderzoek, en werken volgens bestaande soortenstandaarden, afdoende zijn.

Het is aan de provincie om te bepalen of een ontheffingsaanvraag nodig is.

Hiertoe wordt de rapportage ingediend bij de provincie, die kan besluiten tot het afgeven van een verklaring van geen bezwaar, waarmee de werkzaamheden zonder bezwaar (wat flora en fauna betreft), doorgang kunnen krijgen.

Als de werkzaamheden toch strijdig zijn met de Wet Natuurbescherming (Wnb), zal een ontheffing verbodsartikelen moeten worden aangevraagd bij de betreffende provincie.

In deze link is een overzicht van de landelijk genomen besluiten ontheffingen 75C Рruimtelijke ingrepen te vinden, tot eind 2016.

Deze kunnen u als voorbeeld dienen.

Per 1 januari 2017 is de Wet Natuurbescherming ingegaan, waardoor we ons nu in een overgangsfase bevinden.